bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA EKOROZWOJU WSI CHRUŚLANKI JÓZEFOWSKIE–IDALIN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1
1.Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie i Idalin zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach(Dz.U.1989r.Nr20,Poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2.Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów terytoria innych państw.

§4
Siedzibą władz jest wieś Chruślanki Józefowskie w gminie Józefów nad Wisłą.

§5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

§9
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego
i gospodarczego wsi Chruślanki J. Idalin.
2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego na zasadach prawem przewdzianych;
2) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych.
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji obyczajów i dóbr kultury;
4) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
5) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
6) wspieranie działań zdrowotnych i zawodowych kobiet wiejskich;
7) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Chruślanki J
i Idalin;
8) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
9) ochronę przyrody i krajobrazu;
10) tworzenie nowych miejsc pracy;
11) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
12) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
13) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, rekreacji, sportu oraz aktywnego wypoczynku;
14) prowadzenie działalności wydawniczej;
15) wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
16) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§11
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
§13
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mieszkająca lub zatrudniona we wsiach Chruślanki J.; Idalin i okolicy, która ukończyła 16 lat.
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§14
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

§15
1.Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2.Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt2)i3).

§16
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3.W przypadku określonym w ust.1 pkt3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
4.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.4.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia


§17
Władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.


§18
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Zarządu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

§19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.


Walne Zebranie Członków

§20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym — członkowie wspierający.

§21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§22
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§23
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust.1 pkt.2)3).
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd

§24
1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2.Zarząd składa się z 3 - 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§25
1.Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

Komisja Rewizyjna

§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
§27
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§28
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30
1.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dotacje.
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.


ROZDZIAŁVI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§32
1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.uU.1989 Nr20, Poz.104 z późniejszymi zmianami).

Statut został poprawiony i jednomyślnie przyjęty przez Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 08.lutego 2001r.Opublikował: Anna Kazanowska
Publikacja dnia: 17.03.2015
Podpisał: Anna Kazanowska
Dokument z dnia: 17.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 940